Sklep internetowy medyczny: igły, strzykawki, rękawice, opatrunki

Telefon: 504 00 75 76

Sprawdź koszyk
Koszyk:
0,00
Home › REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SERIMED
obowiązuje od dna 24 MAJA 2018 rok

 


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   • Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
   • Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
   • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
   • Sprzedawca - Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz, ul. Laurowa 47, 75-685 Koszalin,  z numerem NIP: 669-203-97-76, z numerem REGON: 321502173, zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Koszalina, posiadająca konto nr 76 1440 1390 0000 0000 1693 0911 w PKO BANK POLSKI.
   • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Serimed;
   • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.serimed.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
   • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą Serimed Katarzyna Romankiewicz, ul. Laurowa 47, 75-685 Koszalin, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 
   • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
   • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.serimed.pl. 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.serimed.pl, prowadzony jest przez Firmę Serimed Katarzyna Romankiewicz, ul. Laurowa 47, 75-685 Koszalin,  z numerem NIP: 669-203-97-76, z numerem REGON: 321502173, zarejestrowaną przez Prezydenta Miasta Koszalina, posiadającą konto nr 76 1440 1390 0000 0000 1693 0911w PKO BANK POLSKI.

Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: ul. Laurowa 47, 75-685 Koszalin.

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres serimed@serimed.pl lub pod numerem telefonu: +48 504 00 75 76 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

   • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
   • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

   • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 32 lub nowszej z włączoną obsługą plików Cookies oraz Javascript;

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej.

7. Sklep internetowy Serimed prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet na terenie całego kraju.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.serimed.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

10. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

11. Towar zakupiony w sklepie internetowym Serimed jest fabrycznie nowy, wolny od wad, oryginalny, spełnia określone wymogami prawa wymogi oraz posiada wymagane atesty i certyfikaty. Do każdego zamówionego produktu dołączone zostaną następujące dokumenty: dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz karta gwarancyjna (jeśli produkt objęty jest gwarancją producenta) i instrukcja obsługi (o ile produkt je posiada).

12. Złożenie zamówienia w sklepie Serimed jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy Serimed Katarzyna Romankiewicz do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.

14. Zamówienia są przyjmowane według kolejności wpłynięcia potwierdzonych zamówień. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową jego realizację lub na wydłużenie czasu realizacji.

 

III. Ochrona danych osobowych Klientów

Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) Informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SERIMED Katarzyna Romankiewicz ul. Laurowa 47 75-685 Koszalin NIP 669-203-97-76 REGON 321502173
 1. W zależności od udzielonych zgód Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być m.in. w celu sprzedaży produktów, usług, korespondencji elektronicznej, przesyłania wiadomości marketingowych oraz przeprowadzania analiz przez Firmę
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane: nazwiska i imiona, adres płatnika, adres dostawy, numer PESEL, numer NIP, adres IP, numery telefonów, adresy e-mail. Jeżeli wymagają tego przepisy prawne, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 3. dane osobowe mogą być udostępniane przez Firmę dostawcom, firmom kurierskim i transportowym tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień. Dane mogą być również przekazywane do NFZ, PCPR, MOPS i innych instytucji/firmy realizujących dofinansowanie do danego zamówienia (tylko w przypadku jeśli takie dofinansowanie jest realizowane), firmom współpracujących przy realizacji kampanii marketingowych, firmom zapewniającym badania analityczne/statystyczne, firmom zapewniającym więzi społeczne, firmom zapewniającym usługi płatnicze, instytucjom publicznym w przypadku kontroli.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 5. podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień produktów i usług w Firmie Serimed, umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisów internetowych Firmy serimed, obsługi reklamacji, zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, obsługi zgłoszeń oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych, kontaktowania się z Państwem, obsługa Twoich wiadomości skierowanych w szczególności do biura obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy i email, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Jesteśmy również zobligowani do przechowywania Państwa danych w myśl przepisów podatkowych i rachunkowych.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).
 7. Państwa dane otrzymaliśmy w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym  lub wysłaniem zapytania lub korzystaniem z naszych serwisów internetowych
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane do 10 lat lub do czasu wycofania przez Państwa zgody, z wyłączeniem sytuacji kiedy muszą być przechowywane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy prawne
 9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 10. Mają Państwo prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres pocztowy: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 11. podanie firmie Serimed ( sklep internetowy)danych osobowych jest dobrowolne.
 12. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: serimed@serimed.pl lub adres pocztowy Serimed Katarzyna Romankiewicz ul. Laurowa 47 75-685 Koszalin (z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”).
 13. Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
  – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 14. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w profilowanie).
 15. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji złożonego zamówienia. Wpisanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych serimed@serimed.pl
 16. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu prowadzenia konta w sklepie firmy Serimed Katarzyna Romankiewicz. Wpisanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowychserimed@serimed.pl
  1. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany oraz całkowite usunięcie z bazy. Nie dotyczy to sytuacji opisanych w USTAWIE o rachunkowości z dnia 29 września 1994. wraz z późniejszymi zmianami. (Art.74) oraz innych przepisów obligujących do przechowywania danych.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Zamówienia Towarów w sklepie Serimed można dokonać bez rejestracji (zakładania konta). W takim przypadku Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza zamówienia podając dokładne, zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, dokonać wyboru formy dostawy oraz rodzaju płatności.

2. Istnieje również możliwość zamówienia Towarów połączona z rejestracją (założeniem konta) w ramach Sklepu. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Sklep przyjmuje również zamówienia złożone mailowo na adres: serimed@serimed.pl, oraz w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod numerem telefonu +48 504 00 75 76 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

5. Firma Serimed w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do dodatkowego telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

6. Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

   • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
   • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę Serimed Katarzyna Romankiewicz za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy Serimed Katarzyna Romankiewicz.

7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy Serimed Katarzyna Romankiewicz.

8. Sklep realizuje również zamówienia specjalne na produkty, których aktualnie nie ma w ofercie sklepu. W takim przypadku należy podać dokładne dane artykułu: producent, dokładna nazwa, ilość sztuk. Dane te należy przesłać na adres e-mail: serimed@serimed.pl lub przekazać telefonicznie: +48 504 00 75 76 (opłata wg. cennika właściwego operatora). Zamówienie zostanie zrealizowane po akceptacji ceny.

9. W szczególnych wypadkach Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać zamówienie pod numerem telefonu +48 504 00 75 76 (opłata wg. cennika właściwego operatora) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: serimed@serimed.pl.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy Serimed Katarzyna Romankiewicz,
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.serimed.pl, dokonać wyboru towarów wraz z ich cechami charakterystycznymi (np. kolor) z oferty Sklepu, oraz
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i wyraźny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

   • przedmiotu zamówienia, 
   • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
   • wybranej metody płatności, 
   • wybranego sposobu dostawy,
   • danych kontaktowych Klienta,
   • danych do faktury,
   • czasu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Serimed Katarzyna Romankiewicz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską realizowaną przez firmę InPost.

3. Koszty dostawy wynoszą (w zależności od wagi towaru)ceny brutto:

   • Kurier InPost (do 30kg): 13,50zł;
   • Kurier InPost (pobranie): +3,50zł;

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Sklep oferuje darmową wysyłkę w granicach Rzeczypospolitej Polskiej jeśli wartość zamówienia wynosi minimum 350,00zł brutto.

5. Sklep oferuje możliwość osobistego odbioru zamówionych Towarów po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu.
W takim przypadku nie są naliczane dodatkowe opłaty związanych z dostawą towarów.

6. Przesyłki są zawsze dokładnie pakowane i zabezpieczane przed zniszczeniem w czasie transportu.

7. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Klienta Zamówienia.

8. Czas dostarczenia przesyłki zależny jest od wybranej formy dostawy oraz dostępności produktu, wynosi:

   • dla przesyłek dostarczanych przez firmę kurierską InPost od 1 do 2 dni roboczych;

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.serimed.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

VI. Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny Towarów w sklepie Serimed podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła i wszystkie inne składniki i nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

   • przelewem bezpośrednim na numer konta bankowego 76 1440 1390 0000 0000 1693 0911,
   • "za pobraniem" osobiście, gotówką przedstawicielowi firmy kurierskiej InPost przy odbiorze zamówionych Towarów,
   • gotówką przy odbiorze osobistym zamówionego Towaru.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Prosimy wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu i adres e-mail.

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia  

Firma Serimed                                                                         ….......................................

Katarzyna Romankiewicz                                                                      (miejscowość, data)

Ul. Laurowa47

75-685 Koszalin

e-mail: serimed@serimed.pl

tel.: +48 504 00 75 76

Imię i nazwisko konsumenta ….......……………………………………………………………….

Adres konsumenta …......…………………………………………………………………………..

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa produktu)

………………………………………………………………………………………………....

(nazwa produktu cd)

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

……………………..…………………….. od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy na adres: Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz, ul. Laurowa 47, 75-685 Koszalin. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep Serimed nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem".

6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: serimed@serimed.pl lub adres firmy: Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz, ul. Laurowa 47, 75-685 Koszalin . Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Informacje
Produkty Mapa strony