Sklep internetowy medyczny: igły, strzykawki, rękawice, opatrunki

Telefon: 504 00 75 76

Sprawdź koszyk
Koszyk:
0,00
Home › Reklamacje

Reklamacje

I. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: serimed@serimed.pl lub adres firmy: Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz, ul. Laurowa 47, 75-685 Koszalin . Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Mogą Państwo skorzystać z , jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym 
serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

II. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmą Serimed Katarzyna Romankiewicz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na 
adres: Serimed, ul. Laurowa 47, 75-685 Koszalin, mailowo na adres: serimed@serimed.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. Mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacji

Firma Serimed                                                                                                                                                                                                ….......................................

Katarzyna Romankiewicz                                                (miejscowość, data)

ul. Laurowa 47

75-685 Koszalin

e-mail: serimed@serimed.pl

tel.: +48 504 00 75 76

Imię i nazwisko konsumenta ….......……………………………………………………………….

Adres konsumenta …......…………………………………………………………………………..

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu…………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa produktu)

….........................................................................................................................jest wadliwy.

(nazwa produktu cd)

Wada polega na:…………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………............................................................................

Wada została stwierdzona w dniu ………………………………………………………… .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

żądam:

- wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

- nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

- obniżenia ceny towaru o kwotę ……………………………….…............................................

(słownie: ……………………………….…….............................................................................

…………………………………………………………………………….....……………………) zł,

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto…………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………..………................. /

przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

- odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………...

……………………………………………………………………………………….........................

.……………………………….......................na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

Z poważaniem

………….……………………………..

*niepotrzebne skreślić

 , jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

6. Firma Serimed Katarzyna Romankiewicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.